Login
Register

หน้าหลัก

นักเรียน

ประกันคุณภาพ

วิชาการ

อื่นๆ

หน้าหลัก

แจ้งข่าว “การจำหน่ายชุดนักเรียน”

ขณะนี้ทางโรงเรียนได้เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 13 - 31 พ.ค. 2563 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.30-13.00 น. ชุดนักเรียนชาย หญิง ชุดพละ ตัดเสื้อสูท และการมอบตัว พร้อมนำเอกสารทางด้านการศึกษาและเอกสารส่วนตัวมาที่โรงเรียน โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-2089802-6 ต่อ 147

Facebook โรงเรียน

0024.jpg

ปณิธาน

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อให้ดำรงตนและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ

วิสัยทัศน์

สถานศึกษาชั้นนำที่สร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่สากล

อัตลักษณ์

เด่นวิชาการ ชำนาญวิชาชีพ
 

เอกลักษณ์

วิชาการเด่น เน้นเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม

ข่าวการศึกษา

14 August 2020