หน้าหลัก

ดอกไม้จันทน์ทำด้วยใจ ถวายพ่อหลวง

โครงการ รอบรู้วิชาการ ส่งเสริมวิชาชีพ และสร้างจิตสาธารณะ วันที่ 3 - 28 กรกฎาคม 2560

Facebook โรงเรียน

0008.jpg

ปณิธาน

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อให้ดำรงตนและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

อัตลักษณ์

เด่นวิชาการ ชำนาญวิชาชีพ
 

เอกลักษณ์

วิชาการเด่น เน้นเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม

ข่าวการศึกษา