โครงการวัยรุ่นกับทิศ 6

โครงการบรรยายธรรม... วัยรุ่นกับทิศ 6 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอำนวยการ โดยพระอาจารย์ เผด็จ ติ ติสโร (ธรรมะดิลิเวอร์รี่)
20 กรกฎาคม 2553

 • DSC01264
 • DSC01266
 • DSC01276
 • DSC01281
 • DSC01283
 • DSC01287
 • DSC01288
 • DSC01290
 • DSC01291
 • DSC01292
 • DSC01295
 • DSC01296
 • DSC01298
 • DSC01299
 • DSC01303
 • DSC01304
 • DSC01305
 • DSC01308
 • DSC01310
 • DSC01313
 • DSC01315
 • DSC01316
 • DSC01317
 • DSC01319
 • DSC01320
 • DSC01321
 • DSC01322
 • DSC01323
 • DSC01324
 • DSC01326
 • DSC01327
 • DSC01330
 • DSC01332
 • DSC01333
 • DSC01334
 • DSC01338
 • DSC01344
 • DSC01349
 • DSC01350
 • DSC01351
 • DSC01352
 • DSC01353
 • DSC01355
 • DSC01356
 • DSC01357
 • DSC01358
 • DSC01359
 • DSC01360
 • DSC01364

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3

ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
ด้านการอาชีวศึกษา พ.ศ.2554-2558

External Link

BBC Galleries

สวนสยาม

10 สิงหาคม 2556
ชมรมท่องเที่ยว พาเที่ยวที่สวนสยาม
ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ

11 กันยายน 2556
โครงการตอบปัญหาภาษาอังกฤษ
รับน้องบัญชี

14 สิงหาคม 2556
รับน้องบัญชี
โครงการวิถีธรรมกับวัยรุ่น

17 กรกฎาคม 2556
โครงการวิถีธรรมกับวัยรุ่น
บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์สุรเชษฐ์ หนูเอี่ยม (ธรรมดิลิเวอร์รี่)


โครงการพัฒนาทักษะการพิมพ์คอมพิวเตอร์

29 สิงหาคม 2556
โครงการศึกษาดูงาน
พัฒนาทักษะการพิมพ์คอมพิวเตอร์โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย  588 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400 โทร 0-2208-9802-9, 0-2251-9852 Fax 0-2252-7644