หน้าหลัก

V-NET ปีการศึกษา 2561

ประกาศเลขที่นั่งสอบรายบุคคล V-NET 2561

จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

http://www.allnetresult.niets.or.th/vnet/examweb/Notice/FrPrintAnnounceSeat.aspx

Facebook โรงเรียน

0002.jpg

ปณิธาน

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อให้ดำรงตนและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ

วิสัยทัศน์

สถานศึกษาชั้นนำที่สร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่สากล

อัตลักษณ์

เด่นวิชาการ ชำนาญวิชาชีพ
 

เอกลักษณ์

วิชาการเด่น เน้นเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม

ข่าวการศึกษา