ปฎิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559

ปฎิทินโรงเรียน

สารจากผู้รับใบอนุญาต

ดร.พิเศศ บูรณะสมบัติ
 ผู้รับใบอนุญาต

โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยได้จัดการศึกษาเพื่อเยาวชน โดยได้ทำหน้าที่ ให้การศึกษา อบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม สำเร็จการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพ และมีบทบาทหน้าที่อยู่ในหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ซึ่งได้สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมเป็นจำนวนมาก มาเป็นเวลาถึง 70 กว่าปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนได้พยายามพัฒนาการเรียนการสอนให้เจริญ ก้าวหน้า ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบถึงกันทั่วโลก เทคโนโลยีใหม่ๆ มีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตมากขึ้น ทางโรงเรียนจึงได้นำคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย และสื่อประสม มาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สูงสุด พร้อมที่จะก้าว เข้าสู่อาชีพในโลกธุรกิจต่อไป ทั้งนี้ก็ด้วยความเสียสละ ความพยายามร่วมกันของ บุคลากรทุกฝ่าย ทุกท่าน เป็นผลให้โรงเรียนได้รับการคัดเลือก จากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2536 ซึ่งนับเป็นเกียรติสูงสุด

ปณิธาน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน

ปณิธาน

            มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อให้ดำรงตนและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ

อัตลักษณ์

            เด่นวิชาการ ชำนาญวิชาชีพ

เอกลักษณ์

            วิชาการเด่น เน้นเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม

วิสัยทัศน์

            โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

Youtube BBC Channel

External Link

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3

ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
ด้านการอาชีวศึกษา พ.ศ.2554-2558

แนะนำหลักสูตร ปวส.

ข่าวการศึกษา

  • การที่ผู้ปกครองส่งเสริมให้ลูกมีชีวิตที่ดีและมีความสุขสมวัยในช่วงวัยเรียนของลูกเป็นสิ่งที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาลูกให้มีความคิดทางบวก รู้จักคุณค่าในตัวเอง รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมและอารมณ์ที่ดีซึ่งเป็นรากฐานที่ต้องสร้างกันในช่วงวัยเรียนนี้ แต่เนื่องจากเด็กๆแต่ละคนไม่ได้มีคู่มือการเลี้ยงดูที่ยังดูที่เหมือนกัน ดังนั้นหลายครั้งที่คุณพ่อคุณแม่อาจทำในสิ่งที่ผิดพลาดกับลูกได้ในหัวข้อต่างๆต่อไปนี้

  • กว่าคนตาบอดจะเรียนรู้และอ่านอักษรเบรลได้นั้น ยากเย็นแค่ไหน เราคนส่วนใหญ่ไม่อาจรับรู้จนกว่าเราจะได้ไปสัมผัสใกล้ชิด “ฑิฆัมพร ศรีน้อย” นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จึงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการสร้างผลงานศิลปนิพนธ์ของเธอเพื่อที่จะเรียนรู้สิ่งที่เห็น กุญแจดอกสำคัญอันนำไปสู่การเรียนรู้เพื่อที่จะเข้าใจอักษรเบรลล์ของเด็กตาบอดในช่วงอายุ 3 - 5 ปี ถ้าเปรียบเทียบกับเด็กปกติก็ไม่ต่างไปจากการเรียนรู้ ก.ไก่ - ฮ.นกฮูก ในชั้นอนุบาล

  • ผู้รู้ย้ำโขนเป็นศิลปะชั้นสูงแตะต้องได้ ทุกคนมีสิทธิ์นำไปใช้ประโยชน์ ขอให้ถูกกาลเทศะ เข้าใจบริบทเนื้องาน ผู้แสดงควรมีจรรยาบรรณ เหตุโขนมีจารีตของนาฏศิลป์ไทย ยอมรับค่อนข้างหวง แต่ไม่ใช่หวงจนติดอยู่ข้างฝาแล้วดึงออกมาไม่ได้ แนะดูหนัง “นิ้วเพ็ชร” แบบอย่างโขน ด้าน “อภินันท์” ลั่นส่งผู้รู้จากกรมศิลป์ - สบศ. ร่วมพิจารณา MV ใหม่

  • “อภินันท์” เร่งหาทางออก MV ทศกัณฐ์ยกทัพยักษ์เที่ยวทั่วไทย ให้พบกันครึ่งทาง ย้ำไม่ได้แบน ด้าน ผช. อธิการบดี สบศ. ชี้ เข้าข่ายไม่เหมาะ แจงนำชุดโขนมาแสดงอากัปกิริยามนุษย์

  • สศร.จ่อร่วมมือ FIDM เพื่อพัฒนา ดีไซน์ผ้าไทย ไปสู่วงการแฟชั่นระดับโลก

  • ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดตัว 3 วิทยาลัยใหม่ “บริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมและการบัญชี” - “นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์” และ “วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ” รองรับการขับเคลื่อนประเทศ Thailand 4.0

โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย  588 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400 โทร 0-2208-9802-9, 0-2251-9852 Fax 0-2252-7644