หน้าหลัก

Facebook โรงเรียน

0007.jpg

ปณิธาน

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อให้ดำรงตนและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

อัตลักษณ์

เด่นวิชาการ ชำนาญวิชาชีพ
 

เอกลักษณ์

วิชาการเด่น เน้นเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม

ข่าวการศึกษา