ปฎิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557

ปฎิทินโรงเรียน

 

โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียน ปวช.1 และ ปวส.1 วันจันทร์-ศุกร์ 8:30-16:30 วันเสาร์ 8:30-12:00

 

สารจากผู้รับใบอนุญาต

ดร.พิเศศ บูรณะสมบัติ
 ผู้รับใบอนุญาต

โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยได้จัดการศึกษาเพื่อเยาวชน โดยได้ทำหน้าที่ ให้การศึกษา อบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม สำเร็จการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพ และมีบทบาทหน้าที่อยู่ในหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ซึ่งได้สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมเป็นจำนวนมาก มาเป็นเวลาถึง 70 กว่าปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนได้พยายามพัฒนาการเรียนการสอนให้เจริญ ก้าวหน้า ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบถึงกันทั่วโลก เทคโนโลยีใหม่ๆ มีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตมากขึ้น ทางโรงเรียนจึงได้นำคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย และสื่อประสม มาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สูงสุด พร้อมที่จะก้าว เข้าสู่อาชีพในโลกธุรกิจต่อไป ทั้งนี้ก็ด้วยความเสียสละ ความพยายามร่วมกันของ บุคลากรทุกฝ่าย ทุกท่าน เป็นผลให้โรงเรียนได้รับการคัดเลือก จากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2536 ซึ่งนับเป็นเกียรติสูงสุด

ปณิธาน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน

ปณิธาน

            มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อให้ดำรงตนและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติสืบไป

อัตลักษณ์

            เด่นวิชาการ ชำนาญวิชาชีพ

เอกลักษณ์

            วิชาการเด่น เน้นเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม

วิสัยทัศน์

            โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษา ที่ผลิตนักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถไขปัญหาและกล้าตัดสินใจ รู้จักสร้างนวัตกรรมในการทำงาน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

รับสมัคร พนักงานขับรถ


ต้องการรับสมัครพนักงานขับรถ ด่วน! ผู้ใดสนใจติดต่อ โทร 02-2517751 ได้ ในเวลา 07.30 - 16.30 เว้นวันหยุดราชการ

External Link

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3

ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
ด้านการอาชีวศึกษา พ.ศ.2554-2558

BBC Galleries

รับน้องบัญชี

14 สิงหาคม 2556
รับน้องบัญชี
โครงการพัฒนาทักษะการพิมพ์คอมพิวเตอร์

29 สิงหาคม 2556
โครงการศึกษาดูงาน
พัฒนาทักษะการพิมพ์คอมพิวเตอร์พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา

8 กรกฎาคม 2556
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา
โครงการสร้างสื่อเสริมความรู้สู่น้อง วัดบรมนิวาส

2 กันยายน 2556
โครงการสร้างสื่อเสริมความรู้สู่น้อง วัดบรมนิวาส
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

13 มิถุนายน 2556
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย ครบ 72 ปี แนะนำหลักสูตร ปวส.

โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย  588 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400 โทร 0-2208-9802-9, 0-2251-9852 Fax 0-2252-7644